Login | Register   Medicom Facebook   Twitter   Contact Us
  • Birillo
  • clip
  • Balance Trainer
  • Standy
  • Dondolino
  • Bug 1
  • Novus 1
  • Novus 2
 
 
My Cart
Empty Cart
Total: €0
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ


Τι εναι οστεοπρωση και ποις εναι οι συνπειες της;


Η οστεοπρωση εναι μια νσος που χαρακτηρζεται απ προοδευτικ απλεια της μζας των οστν, καθς και διαταραχ της αρχιτεκτονικς τους δομς, η οποα χει ως συνπεια τη μεωση της μηχανικς αντοχς των οστν, με αποτλεσμα αυτ να γνονται πιο εθραυστα και επιρρεπ σε κατγματα.  Συνπειες των καταγμτων εναι οι πνοι, οι παραμορφσεις (κφωση), απλεια κινητικτητας, ανικαντητα κ.λπ. Σε περιπτσεις σοβαρς οστεοπρωσης, τα κατγματα δημιουργονται χωρς να ασκηθε στα οστ καθλου δναμη (αυτματα κατγματα). Η απλεια του οστο συμβανει σταδιακ και σιωπηλܴ και συνθως δεν υπρχουν συμπτματα μχρις του συμβε το πρτο κταγμα Οι συνηθστερες εστες καταγμτων εναι η σπονδυλικ στλη, τα ισχα και οι καρπο    
Ο Παγκσμιος Οργανισμς Υγεας (WHO) καθιρωσε την 20η Οκτωβρου ως την Παγκσμια Ημρα για την πρληψη της οστεοπρωσης. Η οστεοπρωση εναι να συχν νσημα με τερστιες κοινωνικο-οικονομικς επιπτσεις. Το 45% των γυναικν λευκς φυλς, ηλικας νω των 50 ετν, χει ελαττωμνη οστικ πυκντητα. Ο κνδυνος να υποστε μια απ τις γυνακες αυτς οστεοπορωτικ κταγμα ανρχεται στο 40%, εν ο αντστοιχος κνδυνος για ναν νδρα εναι 13%.  Τα σπονδυλικ κατγματα χουν σημαντικ θνησιμτητα και νοσηρτητα, εν  τα κατγματα του ισχου αποτελον και την πλον δραματικ επιπλοκ της οστεοπρωσης.  Υπολογζεται τι κατ το τος 1990 συνβησαν 1.660.000 ττοια κατγματα παγκοσμως. Στην Ελλδα υπρχει επσης μια; ανησυχητικ αξηση του αριθμο των καταγμτων του ισχου: Ο αριθμς των καταγμτων του ισχου αυξθηκε απ 5100 το τος 1997 σε 13611 το τος 2002 (υπερδιπλασιασμς μσα σε 15 χρνια - αξηση κατ 7% περπου ετησως). Η σχση γυνακες/νδρες στο σνολο των καταγμτων εναι 2,47. Τη μεγαλτερη επιβρυνση παρουσιζει η ομδα των ατμων με ηλικα μεγαλτερης των 80 ετν.  Με τον τρπο αυτ το ιατροκοινωνικ πρβλημα της οστεοπρωσης διογκνεται ραγδαα, και στη χρα μας.
    Τλος, τονζεται τι η Παγκσμια Οργνωση Υγεας υπολογζει τι τα επμενα 50 χρνια θα παρουσιασθε τετραπλασιασμς των οστεοπορωτικν καταγμτων. Η οστεοπρωση , λοιπν, λαμβνει χαρακτρα επιδημας, και επειδ αρχικ, πριν την εκδλωση του κατγματος, εναι ασυμπτωματικ, αποκαλεται απ πολλος σιωπηλ επιδημα.


Παργοντες κινδνου για οστεοπρωση

Μη τροποποισιμοι

Ατομικ ιστορικ κατγματος σαν ενλικας

Ιστορικ κατγματος σε πρτου βαθμο συγγεν

Προχωρημνη ηλικα

Καυκσια φυλ

Γυναικεο φλο

Τροποποισιμοι

Κπνισμα

Χαμηλ σωματικ βρος (κτω απ 57kgr)

Χαμηλ πρσληψη ασβεστου εφ ρου ζως

Κατχρηση αλκολ

Πρωρη εμμηνπαυση (< 45), ωοθηκεκτομ

Παρατεταμνη αμηνρροια (>1 τος) πριν την εμμηνπαυση

Μειωμνη ραση

Επανειλλημνες πτσεις

Ανεπαρκς σωματικ σκηση παρατεταμνη ακινητοποηση

 Πς γνεται η διγνωση της οστεοπρωσης;

  Η καλτερη αντιμετπιση της οστεπορωσης εναι η γκαιρη διγνωση δηλαδ πριν αυτ προκαλσει κατγματα. Επειδ, πως προαναφρθηκε, δεν υπρχουν προειδοποιητικ συμπτματα, πρπει αρχικ να αναζητηθον ορισμνοι προδιαθεσικο παργοντες(Πνακας) δηλαδ παργοντες που θτουν τη γυνακα σε υψηλ κνδυνο για εμφνιση κατγματος(οικογενειακ ιστορικ οστεοπρωσης, χαμηλ σωματικ βρος, κπνισμα, αλκολ κα) .
Διφορες παθσεις, ενδοκρινικς και μη, και μερικ φρμακα,  προκαλον δευτεροπαθ οστεοπρωση (πως υπερθυρεοειδισμς, υπερκορτιζολαιμα, υπερπαραθυρεοειδισμς,  κακοθη νοσματα, ρευματικς παθσεις κ..)
Σμερα  αναπτχθηκαν νες μθοδοι ποσοτικς εκτμησης της οστικς μζας με τις καλτερες μετρσεις της οστικς μζας, με απορρφηση ακτνων Χ διπλς ενργειας (DXA).  Η μθοδος αυτ εναι ακριβς, σντομη, αναμακτη, εν ο εξεταζμενος απορροφ ασμαντη ακτινοβολα. Οι μετρσεις γνονται κυρως στη σπονδυλικ στλη, στα ισχα και στους καρπος, αλλ και σε ολκληρο το σμα. Η μτρηση της οστικς μζας γνεται τσο για τη διγνωση της οστεοπρωσης σο και για την παρακολοθηση του αποτελσματος της θεραπεας.
Ο λεγχος πρπει να συμπληρνεται με  γενικς και ειδικς αιματολογικς, βιοχημικς, ορμονικς εργαστηριακς εξετσεις για τη διαφορικ διγνωση της οστεοπρωσης, την ομοιοστασα του ασβεστου καθς και τον προσδιορισμ των λεγομνων βιοχημικν οστικν δεικτν δεικτν του οστικο μεταβολισμο.

Υπρχει θεραπεα για την οστεοπρωση;

  Η καλτερη θεραπεα για την οστεοπρωση εναι η πρληψη η οποα αρχζει απ πολ νωρς, δηλαδ, στην παιδικ και εφηβικ ηλικα (πρωτογενς πρληψη) και σκοπ χει τη δημιουργα σο το δυνατν μεγαλτερης κορυφαας και μεγστης οστικς πυκντητας μχρι την ηλικα των 20-25 ετν. Η πρωτογενς πρληψη της οστεοπρωσης περιλαμβνει: α) Επαρκ πρληψη ασβεστου, δηλαδ κατανλωση γαλακτοκομικν προντων (γλα, σκληρ τυρι, γιαορτι), και αποφυγ κατχρησης αναψυκτικν τπου κλα, αλκολ, καπνσματος και λλων παραγντων κινδνου. β) Ικανοποιητικ, αλλ χι υπερβολικ, σωματικ σκηση και γ) καλ ορμονικ κατσταση.
Εκτς μως απ την πρωτογεν πρληψη, υπρχει και η δευτερογενς πρληψη, που εφαρμζεται αμσως μετ την εμμηνπαυση και η οποα χει ως στχο την πρληψη του αυξημνου ρυθμο οστικς απλειας που συμβανει στις γυνακες μετ την εμμηνπαυση. Η πρληψη αυτ περιλαμβνει: α) αποφυγ παραγντων κινδνου για οστεοπρωση (ικανοποιητικ λψη ασβεστου κ.α.) β) Φρμακα, καθσον η λψη ασβεστου, η σκηση κ.α απ μνες τους δεν εναι αρκετς για να προλβουν την ταχεα οστικ απλεια. Σμερα χουμε αρκετ καλ και αποτελεσματικ φρμακα που προλαμβνουν την οστικ απλεια και μεινουν τα κατγματα πως :
1. Θεραπεα ορμονικς υποκατστασης (οιστρογνα μνα τους σε συνδυασμ με προγεσταγνα). Πρσφατα μως παψε να θεωρεται  θεραπεα πρτης επιλογς για τη πρληψη της οστεοπρωσης λγω ανεπιθμητων ενεργειν και χορηγεται μνο για την αντιμετπιση των κλιμακτηριακν συμπτωμτων για το σντομο χρονικ διστημα( 3-4 χρνια) εφσον δεν υπρχει αντνδειξη. Για την πρληψη και θεραπεα της οστεοπρωσης αντ για ΘΟΥ  χορηγονται ειδικ φρμακα που αναστλλουν τη λειτουργα των οστεοκλαστν πως:
2. Καλσιτοννη (νεση ρινικο  ψεκασμο)
3. Διφωσφονικ (ετιδροντη, αλενδροντη, ριζεδροντη, ιμπανδροντη, ζολενδροντη) με σημαντικος περιορισμος στο τρπο λψης και επομνως πρβλημα συμμρφωσης των ασθενν στη μακροχρνια θεραπεα
4. Οι εκλεκτικο τροποποιητς των οιστρογονικν υποδοχων – SERMS με το νετερο εκπρσωπ τους τη ραλοξιφανη. Η ραλοξιφανη χορηγεται με επιτυχα σε γυνακες χωρς ντονα κλιμακτηριακ συμπτματα, αντ των οιστρογνων γιατ εκτς απ  την πρληψη της  οστικς απλειας και  την ελττωση των  νων σπονδυλικν καταγμτων. χει και μοναδικς ευεργετικς εξωσκελετικς επιδρσεις(μεινει το κνδυνο για καρκνου του μαστο σημαντικ, σε ποσοστ περπου 70%) και γιαυτ και πρσφατα λαβε- εκτς της οστεοπρωσης-  επιπλον νδειξη για πρληψη καρκνου του μαστο σε γυνακες υψηλο κινδνου , απ το FDA των ΗΠΑ.
5. Μα πολ σημαντικ εξλιξη στην αντιμετπιση  οστεοπρωσης σε γυνακες υψηλο κινδνου(πρσφατα και σε νδρες), εναι η γκριση και κυκλοφορα το 2003  του πρτου οστεοπαραγωγικο φαρμκου, του τμματος 1-34  του μορου της παραθορμνης(τεριπαρατδη).Το φρμακο  οδηγε σε πραγματικ παραγωγ νου οστο, βελτινει την ποιτητ και αποκαθιστ την αρχιτεκτονικ του, με συνπεια εντυπωσιακ αποτελσματα τσο στην αξηση της οστικς πυκντητας σο και στη μεωση των νων σπονδυλικν και μη-σπονδυλικν καταγμτων και την ελττωση του πνου. χει πιες ανεπιθμητες ενργειες, σε αντθεση με το ολικ  μριο 1-84 της παραθορμνης που κυκλοφρησε μετ,  το οποο εμφανζει πιο συχνς και σημαντικς παρενργειες τσι στε να εφαρμζεται στην κλινικ πρξη ειδικς αλγριθμος για συχν παρακολοθηση της θεραπεας.
6. Πιο πρσφατα κυκλοφρησε και στην Ελλδα να νο φρμακο, η δενοσουμμπη(Denosumab). Το φρμακο αυτ αναστλλει  την απλεια οστο, και μεινει σημαντικ τον κνδυνο καταγμτων σπονδυλικς στλης και ισχου Το πλεονκτημ του εναι τι χορηγεται μα φορ το εξμηνο με υποδρια νεση, την οποα μπορε να κνει ο διος ο ασθενς στον εαυτ του.

Τλος, μεγλη σημασα για την εγκατεστημνη οστεοπρωση, ιδιατερα σε ηλικιωμνους νω των 70-75 χρνων, χει η επαρκς χοργηση ασβεστου, αλλ και βιταμνης D, γιατ με την προδο της ηλικας ελαττνεται η ικαντητα του εντρου να απορροφ το ασβστιο των τροφν, εν αυξνεται η συχντητα υποβιταμνωσης D. Πολ σημαντικ εναι η λψη μτρων για την πρληψη των πτσεων (επαρκς φωτισμς, στερωση χαλιν, παποτσια που δεν γλιστρον κ..)

 
 
   
   
 
 
 
    2010 - 2018 M.G. Medicom Services Ltd. All rights reserved Designed & Developed by SK Webline Ltd